Avís legal

L’empresa Fundació IReS d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de Fundacioires.org. sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d’aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l’usuari quan accedeix, faci servir i/o es registri a Fundacioires.org. La Fundació IReS garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/04/2016 (RGPD), de protecció de dades de caràcter personal, que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, la Fundació IReS informa a l’usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en què s’alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes en el Reial Decret 994/1999, de l’11 de juny, pel qual s’aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers automàtics amb dades de caràcter personal.

Registre de visites:

La Fundació IReS comunica als usuaris de Fundacioires.org que l’adreça IP amb la qual s’accedeix al servidor de la Fundació IReS, la data i hora de l’accés, així com les pàgines que visiti que estiguin allotjades en aquest servidor, quedaran recollides i emmagatzemades en un arxiu LOG que serà objecte de tractament per part de la Fundació IReS als efectes de comptabilitzar les visites que rep Fundacioires.org així com per a la realització d’estadístiques.

Registre d’usuaris:

Les dades personals dels usuaris sol · licitades en el registre d’usuaris de Fundacioires.org són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de la Fundació IReS. Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l’usuari l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a la Fundació IReS o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos. En cas que l’usuari sigui menor d’edat, s’adverteix que ha d’obtenir l’autorització prèvia del major al càrrec que es trobi per facilitar les dades personals que se sol · licitin. La Fundació IReS s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit. La finalitat de la recollida i del tractament de les dades personals sol · licitades en Fundacioires.org. és:

(1) La identificació de l’usuari amb el propòsit d’una atenció més personalitzada;

(2) L’administració, l’estudi i la millora de l’oferta de serveis;

(3) L’estudi i el disseny de nous serveis en virtut de les preferències dels usuaris;

(4) L’enviament d’informació tècnica, comercial i informativa sobre Fundacioires.org.

El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel · lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, la Fundació IReS ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l’usuari. Les dades personals facilitades a la Fundació IReS no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa. En qualsevol cas, el consentiment de l’usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, bastant per a això una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili de la Fundació IReS. Aquesta comunicació s’ha de fer mitjançant la tramesa per conducte fefaent d’una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d’Identitat o altre document acreditatiu.

Igualment li informem que les seves dades seran guardades en un servidor propietat de Mailchimp amb finalitat de fer estudis estadístics, aquesta empresa amb seu a Atlanta (U.S.A), està adscrita a Safe Harbor i compleix amb els requisits que exigeix la Llei Orgànica de Protecció de dades. Veure (http://export.gov/safeharbor/). Això implica una transferència internacional de dades la qual consta en el registre que s’ha fet del fitxer abans esmentat en l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Butlletí electrònic de la Fundació IReS

La  “Fundación Instituto de Reinserción social” -IReS-  inclourà les seves dades en un fitxer de la seva titularitat a fi que pugui ser informat per email de qualsevol notícia rellevant de la Fundació  i fer l’enviament de newsletters o publicacions periòdiques.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal  15/1999 de 13 de desembre i el reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27/04/2016 (RGPD), en tot moment pot accedir, rectificar, cancel·lar, oblit, portabilitat de les dades, limitació de tractament o fer oposició a les mateixes posant-se en contacte amb la Fundació al telèfon 93-486.47.50, correu electrònic:  direccio@fundacioires.org o bé per escrit a l’Avinguda Roma, 157, 2n  08011 Barcelona.

Aquest missatge i, si escau, els documents annexos al mateix es dirigeixen exclusivament a les persones destinatàries del mateix i poden contenir informació privilegiada o confidencial. Per això, s’informa a qui ho pogués rebre per error que la informació continguda en el mateix i en els documents annexos és reservada i que la seva utilització, divulgació i / o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si vostè ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via a l’adreça del remitent i procedeixi a la seva destrucció. “.