Publicació de l’estudi “Una aproximació a la realitat de les dones en situació d’exclusió residencial a Mallorca”.

Disponible per consulta l’informe de la primera fase de l’estudi sobre la detecció de violències masclistes i identificació de barreres per a la intervenció amb dones en situació de sensellarisme a Mallorca.
Fundació IRES
14 Febrer de 2023

La Fundació IRES, conjuntament amb l’Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) – Universitat de les Illes Balears, ha presentat els resultats de la primera fase de l’estudi iniciat el juny del 2022 i finançat per l’Institut Balear de la Dona, a les entitats col·laboradores i a les institucions i administracions que hi puguin tenir interès. A l’esdeveniment s’ha proporcionat a totes les persones assistents un resum executiu, que es pot consultar aquí.

L’informe, que podeu consultar aquí, ha tingut tres objectius principals: Conèixer i visibilitzar l’exclusió residencial des de la perspectiva de gènere; identificar les situacions de violència masclista que pateixen les dones en exclusió residencial; i definir les barreres d’accés als serveis assistencials i d’intervenció. L’estudi s’ha dut a terme a través d’una metodologia qualitativa, amb entrevistes semiestructurades als i a les professionals i un grup de discussió, combinada amb una anàlisi quantitativa a través dels recomptes de l’IMAS i de l’INE disponibles.

En els darrers anys, s’ha detectat un augment dràstic del nombre de dones sense llar o en centres, elevant-se la xifra un 120% des del 2015. Algunes de les causes d’haver acabat en aquesta situació és la pèrdua de feina o de la font de ingressos principal.

Les dones, a exclusió residencial, no presenten una única dificultat. De manera molt habitual es troba conjuntament: exclusió residencial, violència masclista, patologia dual.

Aquest estudi ha permès estructurar i sistematitzar les diferents situacions de desigualtat, discriminació i violència a les que es troben les dones abans i durant l’exclusió residencial i la interrelació d’aquesta variable amb la violència masclista, així com visibilitzar el sensellarisme femení a partir de la triple invisibilitat: ser dona, en una situació de sense llar i patir violència. L’informe aconsegueix, entre d’altres, delimitar els principals factors de desprotecció. A saber, haver viscut un procés migratori, haver viscut violència al llarg de la seva vida, haver passat per un procés d’institucionalització allargat durant la infància, i no tenir xarxa de suport en cap dels casos anterior. Un dels altres resultats ha sigut manifestar que aquestes dones no presenten una única dificultat sinó que viuen una interseccionalitat de condicionants i eixos de discriminació. De manera molt significativa, malestars mentals i un consum actiu.

Aquesta recerca també ha aprofundit en les estratègies de supervivència de les dones, determinades significativament pels rols de gènere, i desplegades des de l’esfera privada i des dels marges. A partir de la interseccionalitat detectada en tot el procés vital de les dones sense llar, els serveis d’intervenció necessiten construir-se també des d’aquesta interseccionalitat de causes i condicionants per no deixar-les enrere i per garantir el seu dret a una recuperació digna com a víctimes de violència masclista i a reclamar el dret a un habitatge com a primer factor de protecció per elles.

Tota aquesta informació i molta més la podeu consultar a l’informe.

Moltes gràcies a totes les persones i entitats que ens han donat suport i als i les que vau assistir a la presentació:

  • Mercedes Garrido (Consellera Presidència GOIB)
  • Maria Duran i Febrer (IB DONA)
  • Teresa Vallespir (Directora General Conselleria D’afers Socials i Esports)
  • Javier de Juan (Conseller de Presidència Consell Insular de Mallorca)
  • Rosa Cursach (Directora Insular d’Igualtat i Diversitat Consell Insular de Mallorca)
  • Alberto Jarabo (Regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI Ajuntament de Palma)
  • Mertixell Esquirol (Directora General  de Justícia Social, Feminisme i LGTBI Ajuntament de Palma)
  • Lola Gabaldon (OSMIB. Oficina de Salut Mental de les Illes Balears)
  • Oriol Lafau (Coordinadora Autonòmica de Salut Mental d’IB Salut)