La Fundació

Compromís amb les famílies

Som una fundació compromesa amb les famílies en situació de vulnerabilitat, que ofereix acompanyament en l’àmbit social, psicològic i educatiu.

Perquè darrere de cada situació de vulnerabilitat hi ha una nova oportunitat.

Per què?

Perquè atenent persones, atenem famílies

L’entorn familiar determina el desenvolupament de la persona i condiciona les seves oportunitats. Comprendre i conèixer el seu context familiar és bàsic per a la nostra intervenció.

En intervenir amb algun membre de la unitat familiar es genera un impacte positiu dins d’aquesta i en el seu context més pròxim.

Com?

Promovem l’autonomia enfortint vincles i recursos.

La nostra atenció va enfocada a cobrir dues àrees bàsiques en la dimensió familiar: l’accés als recursos, tant personals, educatius com econòmics; i l’enfortiment dels vincles que generin creixement i seguretat.

Aquesta doble perspectiva ajuda a promoure l’autonomia personal i a millorar la qualitat de vida.

Què?

Un ecosistema dissenyat per a l’atenció integral a les famílies.

Ens permet donar una resposta més personalitzada i eficaç a les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.

A través dels diferents projectes podem intervenir en tots els seus membres, individualment o col·lectivament.

Els valors que ens defineixen:

EMPATIA

PROFESSIONALITAT

OPTIMISME

INNOVACIÓ

Què volem:

  • Prevenir situacions de vulnerabilitat
  • Millorar el present i el futur de les famílies en situació de vulnerabilitat
  • Intervenir quan es detectin situacions familiars i personals de risc
  • Impulsar canvis en les famílies i persones promovent les seves potencialitats i la seva autonomia

Pluralitat de les famílies

La família no es limita a la consanguinitat, sorgeix del sentiment de vincle, d’identitat col·lectiva, de la relació d’afecte. Tampoc no és un concepte unívoc i tancat: sense fills/es, nombroses, parelles, monoparentals, homoparentals… A la Fundació IRES treballem per atendre les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat des d’aquesta mirada integral i diversa. Aquesta perspectiva ens permet ajudar a produir un impacte positiu en les persones i el seu entorn més proper millorant la seva qualitat de vida.


Metodologia IRES

A la Fundació IRES hem desenvolupat una metodologia de treball que ens permet atendre de forma integral les famílies en situació de vulnerabilitat, sigui en l’àmbit personal o social, augmentant la seva capacitat d’activar recursos i enfortir vincles.

Aquesta metodologia consisteix en un ecosistema de programes socials que ofereix atenció integral a les famílies actuant sobre tots els seus membres, individualment o col·lectivament, a través dels diferents programes. L’ecosistema proporciona així una resposta personalitzada i més eficaç a les necessitats de cada família.


Treball en xarxa i col·laboratiu

Sumem amb el treball en xarxa

El treball en xarxa és un complement òptim per millorar l’atenció i augmentar la incidència en el sector social i en el territori on s’actua, sempre amb un objectiu comú: generar incidència social i política, produir un impacte positiu.

Per això formem part d’organismes d’àmbit europeu, espanyol, català i balear:

Creixem amb el treball col·laboratiu

A més de les estructures federatives i participatives, IRES també ha generat formes de col·laboració amb valor social amb altres organitzacions, com ara:

L'actualitat d’IRES en el vostre correu electrònic